Gierzwaluwen en de wet
Gierzwaluwen mogen niet gestoord worden tijdens het broedseizoen!Info site


Flora- en Faunawet

Op 1 april 2002 (met aanpassingen in 2008) is de nieuwe Flora- en Faunawet in werking getreden. Deze wet vervangt de Vogelwet van 1936, de Jachtwet, een deel van de Natuurbeschermingswet en de Wet bedreigde uitheemse diersoorten.

De artikelen 9 t/m 12 verbieden het doden, verwonden, vangen (art. 9), opzettelijk verontrusten (art. 10), beschadigen of verstoren van nesten, holen e.d. (art. 11) en eieren zoeken en rapen (art. 12) van beschermde inheemse dieren.

De Algemene Inspectiedienst (A.I.D.) ziet toe op de naleving van de Flora- en Faunawet en treedt op tegen het verstoren van nesten in de broedtijd.

Nesten mogen verstoord noch verwijderd worden. Onder verstoring wordt gerekend het renoveren van gebouwen waarin zwaluwen broeden. Alle werkzaamheden in omgeving van de nesten die tot verontrusting en verstoring leiden, zijn dus niet toegestaan.
Ontheffing kan alleen verleend worden als het belang van de volksgezondheid en/of openbare veiligheid in het geding is. De bescherming geldt voor alle inheemse vogels. De gierzwaluw (evenals de boeren-, huis- en oeverzwaluw) is tijdens de broedtijd van 1 mei tot 15 augustus beschermd. Verwijderen van nesten buiten het broedseizoen is strafbaar. Bouwwerkzaamheden in die periode zijn strafbaar als die tot verstoring leiden.
De A.I.D. heeft daarvoor een 'Groendesk', tel. 030-6692640, aid-groendesk@lnv.nl ,(buiten kantooruren: 0455466230).

Neem ook contact op met vogelbeschermers en de eigenaar van het gebouw, indien nodig met de milieupolitie en de gemeente.
De gemeente heeft de plicht toe te zien op handhaving van de wet. Verdwenen nestplaatsen dienen te worden vervangen. In overleg kan wel voor vervangende nestruimte gezorgd worden.

Voor meer informatie over vogels en de wet, zie: www.vogelsendewet.nl